|
NO

HMS & Kvalitet

HMS er førsteprioritet i Ildfast. Uansett om du møter oss på en byggeplass eller på et kontor, gjelder alltid «først HMS – deretter drift og økonomi». Vår HMS- og kvalitetspolitikk er forankret i ledelsen. Våre beslutnings- og arbeidsprosesser styres av ISO-standardene for kvalitetsstyrings- og miljøstyringssystemer: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018. Vår policy dekker alle områder innen HMS, og her står også kundenes interesse i fokus.

For å forhindre negativ miljøpåvirkning, jobber vi hele tiden med å forbedre vårt HMS- og kvalitetsarbeid. Dette gjelder både gjennomføringen av prosjektene våre og den daglige driften. Vi har en nullfeilvisjon som innebærer at ingen skader skal skje på mennesker eller miljø og at alle oppdrag skal utføres riktig første gang. Som forebyggende tiltak registrerer vi alle avvik i vårt eget avvikssystem spesielt tilpasset vår virksomhet. HMS og Kvalitet er også temaer på alle våre interne møter og revisjoner.

Jobb sikkert - vær sikker

Vi skal være ledende i Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) innenfor vårt virksomhetsområde,
og gjennomføre ethvert oppdrag med høyeste grad av sikkerhet og kvalitet. Vi legger fokus på følgende:

personalet er vår viktigste ressurs

Det er viktig for oss at ansatte har en trygg arbeidsplass, der fokuset er å unngå helseskader og arbeidsulykker. I Ildfast skal hver enkelt medarbeider kjenne seg betydningsfull, og trives med sine arbeidsoppgaver i et inkluderende arbeidsmiljø. Et synlig og tydelig HMS-lederskap, kombinert med engasjerte medarbeidere, er en forutsetning for å skape en sikker og trivelig arbeidsplass. For å få sunne og engasjerte medarbeidere er det også viktig at hver enkelt blir sett og kan videreutvikle sin kompetanse.

Verktøyene, utstyret og teknikkene vi bruker kan utsette personalet for både støy, vibrasjon og støv. Derfor er det viktig at våre ansatte ikke bare kjenner til hvordan jobben skal utføres, men at de også vet hvilket verneutstyr som må brukes og hvilken risiko som følger med. Alle våre prosjektledere og montører har utført nødvendig sikkerhetskurs og opplæring. På denne måten trygger vi også kundene våre.

kvalitet og kvalitetssikring

Kvalitetssystemet til Ildfast er en integrert del av vår virksomhet, «Produksjon, leveranse og installasjon av ildfaste materialer», og skal sikre at vi har en kontinuerlig forbedring av våre prosesser. Det er en del av denne policy at vi ser samlet på kvalitet og miljø, og at dette er avgjørende elementer for en vellykket virksomhet. Kvalitetssystemet angår alle, og alle har et ansvar for å følge og forbedre de aktiviteter vi til daglig gjør og som systemet skal beskrive. Vi skal også motta og innarbeide innspill, forslag og avvik fra kunder, leverandører, samarbeidspartnere og alle relevante myndighetskrav for øvrig slik at vår virksomhetsstruktur er levedyktig.

Våre leveranser skal oppfylle kundens forventninger. Dette måler vi gjennom oppfølging av våre kunder etter at vi har gjort leveranser hos dem. Feil vi måtte gjøre skal rettes opp på beste måte, og så skal vi lære av feilene på en systematisk måte. Som kunde skal du vite hva du får – hver gang.

For å sikre at alle våre leverandører har gode HMS-systemer og HMS-policyer, stiller vi krav til at de må signere våre etiske retningslinjer. Vi kontrollerer også alle sikkerhetsdatablader, samt innhold av kjemikalier. Ved å velge leverandører som stadig utvikler og forbedrer produktene sine, sikrer vi at det er høyt fokus på bedre HMS for brukeren.

Våre mål

Vi skal være ledende i Helse-Miljø-Sikkerhet (HMS) innenfor vårt virksomhetsområde, og gjennomføre ethvert oppdrag med høyeste grad av sikkerhet og kvalitet. Målet er et skadefritt Ildfast med fornøyde kunder og ansatte.

 • Sykefravær skal være lavere enn 4,5 %
 • Vi skal ikke ha skade på menneske eller miljø
 • Vi skal ikke ha brudd på selskapets etiske retningslinjer
 •  Vi skal ha samsvar med alle relevante lover, forskrifter og kundekrav
 • Sorteringsgrad for avfall over 85 %
 • Vi skal stille tydelige miljøkrav ved innkjøp av varer og tjenester, og følge opp kravene
 • Vi skal ikke ha kritiske sikkerhetsbrudd ved lagring og distribusjon av kundeeid og egen informasjon


Våre tiltak: 

 • HMS- og kvalitetskrav ved avtaleinngåelse med leverandører
 • Bruke miljømerkede og gjenvinnbare produkter i den grad de er tilgjengelige på markedet og møter våre krav til egenskaper og økonomi
 • Følge med relevant miljølovgivning og andre miljøkrav fra kundene, konsernet og andre interessenter
 • Rapportering av farlige forhold og uønskede hendelser
 • Ha gode rutiner og tilgangskontroll til alle informasjonssystemer
 • Regelmessige vernerunder
 • Interne revisjoner
våre sertifiseringer og godkjenninger

 

ISO 9001
Ildfast AS er sertifisert, og ledelsessystemet oppfyller kravene i ISO 9001:2015. Ledelsessystemet omfatter leveranse og installasjon av ildfaste materialer. Vårt faste leveransekonsept ligger til grunn og benyttes i kontrakts-gjennomføringen. I tillegg til de prosjektspesifikke instrukser har vi standard maler som gjelder for alle våre prosjektgjennomføringer. Hele organisasjonen er kjent med og øvet i vårt leveransekonsept. Ildfast har en egen Kvalitetshåndbok.

ISO 14001
Denne standarden har som hensikt å være en global miljøsertifisering som hjelper oss med å minimere negativ påvirkning på miljøet. Ildfast AS er sertifisert, og ledelsessystemet oppfyller kravene i ISO 14001:2015. Ledelsessystemet omfatter leveranse og installasjon av ildfaste materialer.

ISO 45001
Ildfast AS er sertifisert, og ledelsessystemet oppfyller kravene i ISO 45001:2018. Standarden setter krav til hvordan vi håndterer arbeidsmiljøet og forbedrer og måler virkningen av vårt arbeidsmiljøarbeid. Ledelsessystemet omfatter leveranse og installasjon av ildfaste materialer.

   

 

Achilles
Innkjøpsportal for industrien med strenge krav for å bli kvalifisert.

Miljøfyrtårn
En nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning.  

Miljø

Selve jobben vi gjør i industrien har en betydelig miljøeffekt gjennom bedre energiutvinning, mindre utslipp, forlenget levetid på anleggene og det påvirker samfunnsøkonomien. Samtidig er det viktig for Ildfast å kunne vise til at vi jobber systematisk for å redusere miljøbelastningen vår. En viktig del av dette arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Sertifiseringen inneholder konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

Våre samarbeidspartnere og andre interessenter inviteres til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre tjenester kan forbedres.